Bestyrelsen

Bestyrelsen & Vedtægter

Her kan du se hvem der er valgt ind i bestyrelsen i Holmenes Grundejerforening ved sidste generalforsamling - 2024-02-27.

Rikke Løwenstein (Formand, valgt i 2023 for 2 års periode)
Engsvinget 28

Lars Falkenberg (Bestyrelsesmedlem, valgt i 2023 for 2 års periode)
Mellemvangen 21

Alice R. Odgaard (Kasserer, valgt i 2023 for 2 års periode)
Horsevænget 9

Heidi M. Kaas (Bestyrelsesmedlem, valgt i 2024 for 2 års periode)
Engsvinget 10

Rikke Zapata (Bestyrelsesmedlem, valgt i 2024 for 2 års periode)
Engsvinget 39

 

Har du behov for at komme i kontakt med bestyrelsen, kan du mail os på:  Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller kontakte os via Facebook Gruppen!

 

Kontigent 2024
Kontigentet er vedtaget til 100 kr. for hele husstanden, og regnskabsåret følger kalenderåret.

Indbetaling til konto

Reg.: 4356 Konto: 3209814994 (HUSK at påføre adresse + navn)

eller inbetaling til mobilepay-box

0416ZA (HUSK at påføre adresse + navn)

ALTERNATIVT kan der lægges en kuvert i postkassen hos fam. Riviere Odgaard, Horsevænget 9 (kasser) på beløbet - HUSK at påføre hvilken adresse + navn der er indbetaler!


Mvh, Bestyrelsen

 


 

VEDTÆGTER!


Holmenes Grundejerforening - (Stiftet 30. maj 1946)
1)    Foreningen, hvis navn er Holmenes Grundejerforening, er en upolitisk forening som har til formål at varetage
medlemmernes interesser som grundejere i Holmene.

2)    Som medlem kan optages grundejere i Holmene. Ophører et medlem at være grundejer, udtræder denne som
medlem.

3)    Begæring om optagelse i foreningen sker ved henvendelse til bestyrelsen med opgivelse af navn og adresse.
Samtidig indbetales kontingent for det år hvori optagelsen finder sted. Indmeldelsen er bindende for det løbende
regnskabsår. Udmeldelse kan ske, (midt i et regnskabsår) ved at man meddeler det til kassereren. Man udtræder også
af foreningen, hvis der ikke indbetales rettidigt kontingent for det kommende år – (kontingent tilbagebetales ikke).

4)    Kontingentet fastsættes på den årlige ordinære generalforsamling, og dækker den årlig aftalte periode (normalt
følgende kalenderåret). Kontingentet skal indbetales inden for den første måned af den valgte årsperiode. Indbetales
kontingentet ikke inden for aftalt tid, udtræder man som medlem. (Man kan genindtræde i foreningen ref. punkt 3).

5)    Bestyrelsen, der består af minimum 5 medlemmer, vælges på generalforsamlingen for 2 år af gangen. Ligeledes vælges 1-2 suppleanter og 1-2 revisorer (disse er på valg hvert år). Genvalg kan finde sted for alle. Efter generalforsamlingen, vælger bestyrelsen internt formand og kasser for den kommende periode.
Den fastsætter selv sin forretningsorden, og over dens forhandlinger førers der en protokol, der ved det følgende
møde forelægges til godkendelse og underskrift af de bestyrelsesmedlemmer som var tilstede ved det forrige
bestyrelsesmøde. Bestyrelsen er berettiget til, under ansvar for generalforsamlingen, at benytte lønnet medhjælp.
Formanden har forsæde i bestyrelsesmøderne og i tilfælde af stemmelighed, den afgørende stemme. For at et
bestyrelsesmøde kan være beslutningsdygtigt kræves, at mindst 3 af bestyrelsens medlemmer er tilstede, derunder
formanden eller i dennes fravær udpeget næstformand. Formanden og kasseren er tegningsberettiget.

6)    Bestyrelsen tager beslutning om anvendelse og anbringelse af foreningens pengemidler, samt behandler de sager
som indsendes til bestyrelsen. Til deltagelse i bestyrelsesmøderne kan indbydes assistance, som bestyrelsen finder
ønskelig. Møder afholdes af bestyrelsen, så ofte formanden finder det nødvendigt, eller når 3 af bestyrelsens
medlemmer forlanger det.

7)    Kassereren fører kassebog og medlemsprotokol. Det reviderede årsregnskab med bilag og anmærkninger forevises altid formanden inden næstkommende generalforsamling.

8)    Et hvert medlem har kun 1 stemme og kan kun afgive denne ved personligt fremmøde, eller ved skriftlig fuldmagt.
Nye medlemmer opnår først stemmeret 3 måneder efter indmeldelse i foreningen.

9)    Den ordinære generalforsamling afholdes årligt, og der indkaldes skriftligt mindst med 14 dages varsel. Forslag der
ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til formanden senest 8 dage inden generalforsamlingen.

10)    På alle generalforsamlinger skal en ajourført medlemsliste være til stede.

11)    Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal indeholde følgende punkter:
-    Velkommen, og valg af dirigent.
-    Formandens beretning om det forløbende års aktiviteter.
-    Kassereren fremlægger revideret regnskab til godkendelse.
-    Kontingent fastsættes.
-    Bestyrelsens og indkommende forslag
-    Valg af bestyrelse, suppleanter og revisor til det kommende år.
-    Eventuelt.

12)    Til afvikling af den ordinære generalforsamling, vælges en dirigent til at lede forhandlingerne. Afstemning sker ved
almindelig stemmeflerhed og ved håndsoprækning, med mindre skriftlig afstemning forlanges af mindst 1/3 af de
tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer. Ændringer i foreningens love kan vedtages på generalforsamlingen
såfremt mindst 2/3 af medlemmerne er til stede, og når mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmer for. Er nævnte
antal ikke til stede på generalforsamlingen, kan vedtages - et forslag til ændring af lovene med mindst 2/3 af de
afgivne stemmer. Dette kan gennemføres, hvis der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med varsel på
mindst 14 dage, og mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for (uanset det fremmødte medlemsantal).

13)    Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes skriftligt med minimum 14 dages varsel. Der kan indkaldes
1 måned efter vedtagelse af foreningens bestyrelse eller generalforsamling. Eller ifølge skriftligt andragende med
motiveret dagsorden fremsat af mindst 25 medlemmer.

14)    De på generalforsamlingen forhandlede sager og trufne beslutninger indføres i foreningens protokol og
underskrives af dirigent og formand. Angående det på generalforsamlingen passerede, har denne protokold fuld
beviskraft.

15)    Foreningen kan kun opløses på en til formålet særligt indkaldt generalforsamling, hvis mindst 5/6 af de
tilstedeværende medlemmer er herfor – og mindst 2/3 af foreningens medlemmer er til stede. Forud for beslutning
om opløsning, skal der tages bestemmelse om forenings ejendele og værdier, hvilket ligeledes skal vedtages med
mindst 2/3 af de afgivende stemmer. I tilfælde af at der ikke er mødet et tilstrækkeligt antal medlemmer op, indkaldes
til ekstraordinær generalforsamling ref. punkt 13.